Algemene voorwaarden B&B

 • B&B:  Casa Flora gelegen te Calle Aries 138 , 29649 Riviera Del Sol (Mijas Costa), Andalucia met ondernemings en BTW nummer:
 • Een gast of (hoofd)gast: (natuurlijk) persoon, die in de B&B wil verblijven voor een bepaalde periode; in de navolgende tekst veelal als ‘gast’aangeduid.
 • Medegast: Degene die samen met (hoofd)gast in B&B verblijft.
 • Beheerder: Degene als eigenaar of namens de eigenaar van de B&B taken van beheer van de B&B waarneemt.
 • Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde de B&B of gast.
 • Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van de B&B (of diens vertegenwoordiger), die de B&B exploiteert.
 • Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.
 • Bedenktermijn: De termijn waarin de gast een boeking bij de B&B kosteloos kan annuleren.
 • Boeking: Een door de B&B geaccepteerde reservering.
 • Ontbinding: Het op een juridische wijze “ongedaan maken” van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Bed and Breakfast accommodatie: Een kamer logies met ontbijt in de privewoning van de eigenaar of beheerder.
 • Verblijf: Het feitelijke gebruik van een accommodatie.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de B&B.

Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de B&B schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van de B&B zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van de B&B.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn enerzijds uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen de B&B en consumenten en anderzijds uitsluitend van toepassing tussen de B&B en bedrijven of respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven

2.1. De aanbiedingen en de prijzen op de website kunnen verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking. De B&B behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. De cliënt/gast wordt bij de bevestiging in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs, en dat in de bevestiging vermelde prijs, de bindende is.

2.2 Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.casaflora.es) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De nieuwe tarieven gaan pas in 7 kalenderdagen na melding ervan op de website www.casaflora.es. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden!

2.3 Prijzen zijn steeds exclusief kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere kosten.

3. Reserveringen en voorschotten

3.1. Om uw reservering te laten gelden/vervolledigen dient men binnen de 7 werkdagen een voorschot ter waarde van 50% van het totaalbedrag over te maken op volgend rek. nr: ES57 2100 6282 1007 0006 9581 / CAIXESBBXXX. Van zodra het voorschot op de rekening staat geldt die reservering als definitief. Ook kan bij het online boeken het voorschot onmiddelijk betaalt worden door middel van een beveiligde online betaling via Stripe.

3.2. De resterende som van uw verblijf , dient ten laatste 30 dagen voor uw aankomst voldaan te worden.
Indien het restbedrag niet voldaan werd voor de opgegeven datum vervalt uw reservatie automatisch .
In dit geval ontvangt u geen terugbetaling van uw reserverings voorschot.

3.3. Door het betalen van uw reserveringsvoorschot geeft u aan akkoord te zijn met alle hier vermelde voorwaarden.

4. Annulering

4.1 Elke annulatie dient ons via mail te worden meegedeeld. U ontvangt van ons eveneens per mail een bevestiging van uw annulatie.
In geval van annulatie gelden volgende voorwaarden:

 • tot 30 dagen voor aanvang van uw verblijf ontvangt u geen terugbetaling van uw reserveringsvoorschot en u ontvangt 100%  van het restbedrag indien dit reeds betaald was.
 • vanaf 29 dagen tot 15 dagen voor aanvang van uw verblijf, ontvangt u geen terugbetaling van uw reserveringsvoorschot en ontvangt u 50% van het restbedrag.
 • minder dan 15 dagen voor aanvang van uw verblijf, ontvangt u geen terugbetaling van uw reserveringsvoorschot en geen terugbetaling van het restbedrag.
 • in geval van vervroegd vertrek ontvangt u geen enkele terugbetaling.

Wij raden u aan om indien u dit wenst een reis- of annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Aankomst, vertrek en kosten ter plaatse

De kamers zijn beschikbaar vanaf 16 uur op de dag van aankomst en moeten ten laatste om 11 uur op de dag van vertrek verlaten worden. Andere regelingen zijn mogelijk mits vooraf via mail besproken en bevestigd door ons.

Het ontbijt is niet inbegrepen in de kamerprijs. Dranken die ter plaatse gennutigd worden, worden afgerekend op het einde van uw verblijf. Er is geen mogelijkheid om met kredietkaart of bankkaart te betalen. Eigen dranken meebrengen is in onze B&B verboden.

6. Rechten en verplichtingen van de gast ter plaatse van de accommodatie

6.1. Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst of het huishoudelijke reglement. De gasten dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement, dat zichtbaar is opgehangen in de gemeenschappelijke ruimtes.

6.3. De gast dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder op eerste verzoek van de gast gegeven redelijke gebruiksinstructies en wordt geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement dat zichtbaar is opgehangen in de gemeenschappelijke ruimtes. In het volgende punt worden deze nog eens duidelijk gemaakt.

6.4. Alle kamers zijn rookvrij, buiten mag er wel gerookt worden. Geen huisdieren toegelaten, daar we zelf vier katten hebben.

Wij voorzien een honestybar (frigo) met gekoelde dranken, waarin zowel water, bruiswater, cola, cola zero, wijnen, cava en champagne te verkrijgen zijn .
Alsook een buiten bar waar eveneens dranken en coctails te verkrijgen zijn .

Veroorzaakte schade op de kamers of het domein worden in rekening gebracht.

Er is geen mogelijkheid om met kredietkaart of bankkaart te betalen.

6.5. De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. Achteraf gestelde schade of verdwijning van handdoeken en dergelijke zullen in aanrekening gebracht worden .

7. Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

8.2. De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

8.3. De B&B is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en schade van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf.

8.4. De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

8.5. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

9. Privacy

De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10. Slotbepaling

10.1. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.2. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Laatste wijziging op 30/04/2020

Algemene voorwaarden online boekingssoftware

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen welke via deze reserveringssite zijn gemaakt, met inbegrip van alle naderhand aangebrachte wijzigingen.

Gebruiksvoorwaarden voor het reserveren van logies met Logismanager

Artikel 1. Definities

Hiernavolgende begrippen hebben in het kader van deze gebruiksvoorwaarden volgende betekenis:

De LOGIESVERSTREKKER: Elke exploitant van een logiesbedrijf die voldoet aan de vergunningen die hem worden opgelegd voor het exploiteren van logies. In dit geval CASA FLORA.

De KLANT: Elke gebruiker die de WEBMODULE gebruikt voor het reserveren van kamer(s) bij de LOGIESVERSTREKKER.

De BEMIDDELAAR: VEWARE (www.veware.be)

WEBMODULE: Een softwareprogramma gebaseerd op internettechnologieën dat de BEMIDDELAAR moet toelaten om toeristische producten on-line te tonen en te reserveren. Het programma beheert de communicatie tussen de KLANT en de LOGIESVERSTREKKER voor het verwerken van on-line reserveringen.

Artikel 2. Algemene bepalingen

De BEMIDDELAAR stelt de WEBMODULE ter beschikking van de KLANT. Door gebruik van de WEBMODULE verleent de KLANT toestemming aan de BEMIDDELAAR om als tussenpersoon op te treden bij het versturen van informatie tussen de KLANT en de LOGIESVERSTREKKER. Elke financiële transactie voortvloeiende uit een reservatie of annulering gebeurt rechtstreeks tussen de KLANT en de LOGIESVERSTREKKER.

Artikel 3. Gebruik van de WEBMODULE

Het gebruik door de klant van deze WEBMODULE is kosteloos.

Om van de WEBMODULE gebruik te kunnen maken, dient de KLANT te beschikken over een geldige krediet- of bankkaart Bij gebruik van de WEBMODULE verbindt de KLANT er zich toe om de BEMIDDELAAR (www.veware.be) onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van inbreuken op de beveiliging van de KLANT of van deze website.

Het gebruiksrecht dat aan de KLANT wordt verleend is beperkt tot het reserveren en eventueel annuleren van producten die via de WEBMODULE worden aangeboden. De KLANT heeft geen recht het gebruiksrecht op de WEBMODULE te verhuren, te leasen, te onderlicenciëren, te vervreemden, beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen van derden.

Artikel 4. Verkoopsvoorwaarden

De LOGIESVERSTREKKER kan eigen en in tijd variërende prijzen, kortingen en annuleringsvoorwaarden in de WEBMODULE opgeven.

De LOGIESVERSTREKKER behoudt zich het recht voor een preautorisatie als garantie voor de reservering op de door de KLANT gebruikte kredietkaart uit te voeren. De kredietkaartgegevens van de KLANT worden in een beveiligde database bijgehouden tot 1 maand na de datum waarop de prestatie wordt verondersteld te zijn geleverd. Zodoende kan de LOGIESVERSTREKKER op basis van deze gegevens de rekening van een KLANT debiteren in geval van niet of laattijdig annuleren van een in de WEBMODULE geregistreerde reservatie waaraan door toedoen van de KLANT niet kon worden voldaan.

Artikel 5. Waarborgen

De BEMIDDELAAR kan zich in geen geval in de plaats stellen van of garant staan voor derden met betrekking tot het aanbieden van beschikbaarheden via de WEBMODULE. Het opgeven van beschikbaarheden in de WEBMODULE berust op vrijwillige medewerking van de LOGIESVERSTREKKER.

De BEMIDDELAAR stelt de WEBMODULE ter beschikking in zijn huidige staat zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie op beschikbaarheid, geschiktheid of niet-strijdigheid.

De BEMIDDELAAR garandeert niet dat de WEBMODULE of de verwante software aan de eisen van de KLANT zullen voldoen, of dat de WEBMODULE of de verwante software ononderbroken, tijdig of foutloos zal werken; noch verleent de BEMIDDELAAR garantie met betrekking tot de resultaten die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de WEBMODULE of verwante software. Verder garandeert de BEMIDDELAAR niet dat defecten in de WEBMODULE of verwante software zullen worden gecorrigeerd.

De KLANT erkent dat er inherente beperkingen zijn aan het veilig ’on-line’ uitvoeren van transacties. De KLANT stemt ermee in zelf uit te maken of de WEBMODULE en de verwante software voldoen aan de beveiligingsnormen die voor hem/haar gelden.

De KLANT is volledig verantwoordelijk voor de voldoende beveiliging van zijn/haar apparatuur, softwareprogramma’s, informatie en gegevens of ander materiaal en/of andere informatie die mogelijk kan worden beïnvloed bij gebruik van de WEBMODULE en verwante software.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De tussenkomst van de BEMIDDELAAR beperkt zich tot het on-line plaatsen van beschikbaarheden, prijzen en annuleringsvoorwaarden van de LOGIESVERSTREKKER en het doorsturen van de reservatie/annulering van de KLANT en zijn gegevens naar de LOGIESVERSTREKKER.

De BEMIDDELAAR draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van temporele onderbreking van het systeem, om welke reden dan ook, zelfs indien dit niet als een overmacht kan worden gedefinieerd. De BEMIDDELAAR verbindt er zich wel toe om in voorkomend geval, na daartoe te zijn schriftelijk aangemaand, onmiddellijk alle mogelijke middelen in te zetten om aan deze onderbreking ten spoedigste een einde te stellen, zonder dat de KLANT en/of LOGIESVERSTREKKER terzake gerechtigd kunnen zijn op welkdanige schadevergoeding dan ook ingevolge deze onderbreking.

De BEMIDDELAAR kan niet worden aansprakelijk gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in de informatie die de KLANT via de WEBMODULE aan de LOGIESVERSTREKKER heeft doorgegeven. De BEMIDDELAAR kan door de KLANT niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve of onvolledige informatie verstrekt door de LOGIESVERSTREKKER.

De LOGIESVERSTREKKER is als enige verantwoordelijk voor het al dan niet beschikbaar zijn van een product of dienst dat onderdeel uitmaakt van een reservering. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een dergelijke niet-beschikbaarheid kan de BEMIDDELAAR niet verantwoordelijk worden gesteld.

De BEMIDDELAAR kan door de KLANT niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming in de dienstverlening van de LOGIESVERSTREKKER. Bij eventuele klachten omtrent het verblijf dient de KLANT zich tijdens zijn/haar verblijf tot de LOGIESVERSTREKKER te wenden.

De BEMIDDELAAR kan door de KLANT niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, het niet foutvrij functioneren en/of geheel of gedeeltelijk uitvallen van haar website, de WEBMODULE of aanverwante software. De KLANT heeft in voorkomend geval geen enkele aanspraak op schadevergoeding. De BEMIDDELAAR wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af ingevolge vertragingen in gegevensoverdrachten die voortvloeien of verband houden met de WEBMODULE of aanverwante software.

De BEMIDDELAAR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de compatibiliteit van de WEBMODULE met de apparatuur, softwareprogramma’s informatie en gegevens van de KLANT of voor het niet meer kunnen gebruiken of het beschadigd geraken van apparatuur, softwareprogramma’s, informatie en gegevens van de KLANT ingevolge gebruik van de WEBMODULE en verwante software.

De BEMIDDELAAR kan door de KLANT niet aansprakelijk worden gesteld voor welke onrechtstreekse, toevallige of speciale schade die werd veroorzaakt door berichten die werden ontvangen of transacties die werden ingevoerd met de WEBMODULE of verwante software.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen

De KLANT stemt ermee in de BEMIDDELAAR schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van aansprakelijkheid, verlies, vorderingen en kosten, inclusief de honoraria voor advocaten die optreden zo hij/zij deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de WEBMODULE schendt.

De KLANT stemt ermee in de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in de voorwaarden voor de website van de BEMIDDELAAR (zie www.veware.be) te respecteren. De KLANT kan deze voorwaarden bekijken door op de homepagina de link “Algemene voorwaarden” aan te klikken. Door het eenvoudig gebruik maken van de WEBMODULE gaan de KLANT en de LOGIESVERSTREKKER onvoorwaardelijk akkoord met deze algemene handels- en verkoopsvoorwaarden van de BEMIDDELAAR.

De BEMIDDELAAR kan de naam, het adres en/of het e-mailadres van de KLANT bijhouden voor eigen promotionele doeleinden. De BEMIDDELAAR respecteert de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens.

De BEMIDDELAAR kan/mag de gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door een herziening van deze gebruiksvoorwaarden op haar website te plaatsen. Wijzigingen zijn van kracht zodra ze op de website verschijnen. De BEMIDDELAAR is niet verplicht de KLANT op de hoogte te brengen van zulke wijzigingen. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien de KLANT verder gebruik maakt van de WEBMODULE, wordt aangenomen dat hij/zij instemt met de aangebrachte wijzigingen.

De BEMIDDELAAR kan op elk moment de WEBMODULE of het gebruik van deze dienst beëindigen.

Eventuele vragen van de KLANT worden uitsluitend behandeld tijdens de werkdagen.